Toronto 62 %
Portland 58 %
Houston 57 %
Boston 56 %
Milwaukee 54 %