Philadelphia (MLB) 85 %
Oakland (MLB) 84 %
Tampa Bay (MLB) 81 %
Boston (MLB) 80 %
Cleveland (MLB) 78 %