St. Louis 72 %
Houston 71 %
Milwaukee 71 %
Texas 70 %
Cleveland 69 %